banner

KH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018-2019

KH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018-2019

Số kí hiệu CNTT
Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 14/09/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THPT Thanh Nưa
Người ký Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung

SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THANH NƯA
 
Số:........./KH-THPT TN
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                         Điện Biên, ngày 14 tháng 9 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
V/v thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin
Năm học 2017 - 2018

            Căn cứ công văn số: 1620/SGDĐT-CNTT&NCKH  ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học năm học 2018- 2019;
Căn cứ văn bản số 1605/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2018 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019.
 Trường THPT Thanh Nưa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 với những nội dung sau:
I. Nhiệm vụ chung
- Tiếp tục khai thác có hiệu quả hệ thống các phần mềm, ứng dụng trong công tác quản lý giáo dục, quản lý dạy học trong nhà trường.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, xây dựng hệ thống quản lý giáo dục điện tử, kết nối liên thông với hệ thống hành chính điện tử chung của nhà trường, của ngành, của tỉnh và quốc gia.
- Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ công mức độ 3 về giáo dục và đào tạo cho người dân và xã hội.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong nhà trường đạt chuẩn về trình độ, tiếp cận và làm chủ được ứng dụng CNTT công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập.
- Tiếp tục xây dựng CSVC hạ tầng ứng dụng CNTT hiện đại, đồng bộ, chuẩn hóa liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Ứng dụng CNTT
a. Xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT
- Hoàn thiện, củng cố bộ máy phụ trách , quản lý theo hướng ổn định về nhân sự phụ trách CNTT, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ chuyên trách đáp ứng yêu cầu đổi mới trong triển khai nhiệm vụ CNTT của nhà trường.
b. Hạ tầng CNTT
- Thanh lý máy tính cũ hỏng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, bổ sung máy tính nhằm đáp ứng yêu cầu về giảng dạy cho học sinh, phục vụ đổi mới dạy học, phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành tập trung vào các nội dung sau:
+ Đảm bảo đủ máy chiếu cho các phòng học để giảng dạy bài giảng điện tử cho học sinh theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành ở các bộ phận: BGH, ĐTN, PTN, Kế toán, Văn phòng, Thư viện.
+ Quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị phần mền nhằm tin học hóa các hoạt động và nâng cao hiệu quả việc sử dụng máy tính: Các phần mềm dạy học, Các phần mềm quản lý trường học và quản lý bài giảng điện tử.
- Tăng cường, nâng cấp hệ thống internet cáp quang phục vụ cho việc kết nối, tham gia các hoạt động, hội nghị, tập huấn chuyên môn trực tuyến của ngành.
- Nâng cấp Window XP lên Window 7 và Microshoft Office 7 trở lên đối với các máy tính đáp ứng đủ yêu cầu về cấu hình.
c. Ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.
- Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điều hành của nhà trường qua địa chỉ mail hồ sơ công việc của nhà trường:
(hscv.thptthanhnua@gmail.com)
            - Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản qua mạng HSCV của ngành, của nhà trường.
- Triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ tại địa chỉ http://www.hop.moet.edu.vn/dienbien;
- Phổ biên rộng rãi, hướng dẫn giáo viên và học sinh khai thác sử dụng phần mềm, website nhà trường trên địa chỉ thptthanhnua.e-schoo.edu.vn và website của Bộ GD&ĐT,  website của Sở GD&ĐT www.dienbien.edu.vn để cập nhật thông tin và tài nguyên liên quan đến quá trình giảng dạy.
- Hướng dẫn học sinh (đặc biệt học sinh khối 12) truy cập và khai thác thông tin tuyển sinh, cổng thông tin luyện thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.thituyensinh.vn .
Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường tích cực truy cập, khai thác trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT: http://www.moet.edu.vn; http://www.e-ict.gov.vn để cập nhật thông tin, tài nguyên liên quan đến việc triển khai và thực hiện ứng dụng CNTT toàn ngành.
- Duy trì và khai thác hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý học sinh trường phổ thông đã được Sở GD&ĐT cung cấp thống nhất.
- Khai thác có hiệu quả các phần mềm của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT:
+ Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn;
+ Các thủ tục hành chính của ngành giáo dục (bao gồm các thủ tục ở cấp Bộ, cấp Sở) tại địa chỉ: http://cchc.moet.gov.vn;
+ Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ tại;
http://pcgd.moet.gov.vn
+ Tiếp tục sử dụng hiệu quả triển khai sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục của sở GD&ĐT.
+ Phần mềm hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu được tải về miễn phí tại;
 http://edu.net.vn.
+ Sử dụng, nâng cấp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục dttp://csdl.moet.gov.vn;
 - Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website của Bộ tại địa chỉ: http://edu.net.vn
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật hàng ngày các văn bản của Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT trên hệ thống mạng quản lý văn bản, hồ sơ công việc của nghành tại địa chỉ: http://hscv.dienbien.edu.vn hoặc http://117.6.2.239.
d. Ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
- Phát động phong trào ứng dụng CNTT thiết thực và hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.
- Tiếp tục tổ chức, hướng dẫn giáo viên và HS sử dụng kho tài liệu bài giảng e-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn, của Sở GD&ĐT tại địa chỉ http://dienbien.edu.vn.
e. khai thác, sử dụng phần mềm nguồn mở
- Quán triệt tới toàn thể CBGV, HS về Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong nhà trường.
- Tăng cường sử dụng phần mềm nguồn mở vào chương trình dạy học môn tin trong nhà trường (danh sách phần mềm ban hành kèm theo thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT)
g. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho GV và CBQL
- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho CBQL, CBGV trong nhà trường theo Thông tư số 03/2014/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, kỹ năng sử dụng các phần mềm của Bộ GD&ĐT, phần mềm dạy học…
- Tập huấn cho cán bộ QL, CBGV về kỹ năng khai thác nguồn học liệu, sách giáo khoa điện tử, xây dựng bài giảng điện tử, tìm kiếm thông tin …
- Hướng dẫn, tập huấn cho CBQL, GV về kỹ năng cài đặt các phần mềm, hệ điều hành, phần mềm phục vụ cho dạy học…
h. Xây dựng mô hình giáo dục điện tử, trường học điện tử
- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống trang thiết bị CNTT: Mạng LAN, wifi, webcam, thiết bị trình chiếu, các thiết bị CNTT khác phục vụ cho các hoạt động GD…
- Đẩy mạnh và khai thác có hiệu quả website của ngành, của nhà trường.
- Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường: quản lý hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, quản lý kỳ thi, thời khóa biểu, quản lý tài chính, CSVC, thư viện…
- Xây dựng quy chế hoạt động hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường.
i. An toàn, an ninh bảo mật thông tin
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về an toàn, an ninh bảo mật thông tin, phổ biến quán triệt rộng rãi trong cán bộ GV về kiến thức an toàn dữ liệu, an toàn an ninh thông tin, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng internet, duy trì hoạt động website của nhà trường.
2. Sáng kiến kinh nghiệm
- Tiếp tục phổ biến rộng rãi yêu cầu, tiêu chí về Sáng kiến quy định tại Công văn số 637/SGDĐT – CNTT&NCKH ngày 09/4/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác SKK đến toàn thể cán bộ GV để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng nội dung SNKN.
- Từ năm học 2018 – 2019 Sở GD&ĐT tổ chức nghiệm thu, chấm sáng kiến theo đúng chuẩn yêu cầu, không chấp nhận những sáng kiến có cấu trúc, nội dung không rõ ràng, không thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo hoặc lạc đề sang viết báo cáo chuyên đề mang tính lý thuyết, ít có giá trị ứng dụng thực tế…
- Phát động tới cán bộ GV, đăng ký dự án, đề tài NCKH cấp tỉnh năm 2020.
III. Thông tin báo cáo
- Duy trì chế độ báo cáo theo quy định và yêu cầu của Sở GD&ĐT, của các cấp theo thời gian năm học:
1. Đầu năm học: Cập nhật dữ liệu trên hai phần mềm quan trọng: Cơ sở dữ liệu quốc gia www.csdl.moet.gov.vn và phần mềm phổ cập giáo dục XMC của Bộ GD&ĐT;
2. Cuối học kỳ 1: Cập nhật báo cáo dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia www.csdl.moet.gov.vn, hoàn thành trước ngày 05/01/2019.
3. Cuối năm học:
- Cập nhật, báo cáo dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia www.csdl.moet.gov.vn;
- Gửi biểu thống kê số liệu về ứng dụng CNTT (mẫu Excel cuối năm học);
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2018 – 2019 (nội dung báo cáo ngắn gọn kết quả tiêu biểu đã thực hiện được trong năm học); Các nội dung trên hoàn thành trước ngày 10/6/2019
IV. Tổ chức thực hiện
- Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin và các tổ trưởng tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng thường xuyên theo dõi, đôn đốc giáo viên, nhân viên tích cực thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.
+ Tiếp tục khai thác, sử dụng trang thông tin nội bộ của nhà trường (website http://thptthanhnua.dienbien.edu.vn; zalo; facebook.com); định kỳ 03 tháng các tổ chuyên môn viết và gửi bài lên Ban công nghệ thông tin; Đoàn thanh niên, Công Đoàn hoàn thành bài viết khi có các hoạt động, các sự kiện lớn để đăng tải lên website của nhà trường (thực hiện theo đúng quy chế hoạt động website).
- Định kì cuối học kì I và cuối năm học Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin phải có cáo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin và tham mưu cho Ban Giám hiệu làm báo cáo gửi về Sở Giáo dục & Đào tạo.
+ Cuối học kỳ I gửi biểu thống kê về ứng dụng CNTT và cáo cáo ứng dụng CNTT chậm nhất vào ngày 05/1/2019.
+ Cuối năm học gửi biểu thống kê số liệu ứng dụng CNTT và báo cáo ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 trước ngày 10/6/2019.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2018-2019 của trường THPT Thanh Nưa. Yêu cầu các tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần liên hệ trực tiếp với Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT nhà trường.
 
Nơi nhận:       
- Website nhà trường;
- 03 tổ CM;
- Thư ký HĐ;
- Lưu VT.
 
P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                           
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Đến
Tìm kiếm theo lĩnh vực
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THANH NƯA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ: Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
email: thptthanhnua@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 02153.962.111
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây